Overview

Thomas Shelton

(c. 1601—1650) stenographer