Overview

Thomas Smith

(1715—1767) landscape painter


'Thomas Smith' can also refer to...

George Thomas Smith Clarke (1884—1960) automobile and medical engineer

John Thomas Smith (1766—1833) printmaker and draughtsman

John Thomas Smith (1805—1882) army officer and engineer

Sir Thomas Broun Smith (1915—1988) jurist

Sir Thomas Smith (1513—1577) scholar, diplomat, and political theorist

Sir Thomas Smith (1833—1909) surgeon

Sir Thomas Smith (c. 1556—1609) secretary to Robert Devereux, second earl of Essex

Sir Thomas Smith Clouston (1840—1915) asylum physician

Thomas Assheton Smith (1776—1858) quarry owner and sportsman

Thomas Berry Cusack Smith (1795—1866) lawyer and politician

Thomas Daniel Smith (1915—1993) local government leader and criminal

Thomas Gordon Smith (b. 1948)

Thomas J. Smith

Thomas James Smith (1827—1896) manufacturing chemist

Thomas Roger Smith (1830—1903) architect

Thomas Smith (c. 1650—1691)

Thomas Smith (1624—1661) scholar and theological controversialist

Thomas Smith (1638—1710) scholar

Thomas Smith (1683—1716) merchant and politician

Thomas Smith (1752—1815) lighting engineer

Thomas Smith (1671—1708) naval officer

Thomas Smith (1614—1702) bishop of Carlisle

Thomas Smith (1547—1573) colonial adventurer

Thomas Smith (1883—1969) physicist

Thomas Smith (1817—1906) missionary and mathematician

Thomas Smith (1623—1658) shipowner and naval official

Thomas Smith (fl. c. 1590—1611) soldier and writer on gunnery

Thomas Smith (c. 1707—1762) naval officer

Thomas Smith Tait (1882—1954) architect