Overview

Sir Gordon Gordon Taylor

(1878—1960) surgeon