Overview

Thomas Pridgin Teale

(1831—1923) surgeon